แสดงข้อมูลตามการค้นหา

# ชื่อศูนย์ ปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงาน (กก./เดือน)
*
# วันที่ ชื่อศูนย์/สหกรณ์ ทะเบียนรถยนต์ ปริมาณน้ำนม(กก.)
# ชื่อศูนย์ ราคาขายน้ำนมเฉลี่ย (บาท/กก.)
*
# วันที่ ชื่อศูนย์/สหกรณ์ ทะเบียนรถยนต์ ราคา(บาท)
# ชื่อศูนย์ มูลค่าการรับซื้อน้ำนม(บาท/เดือน)
*
# ทะเบียนรถยนต์ มูลค่า(บาท)