กรอกข้อมูลเพื่อเรียกดูข้อมูลปริมาณน้ำนม

แสดงข้อมูลตามการค้นหา

-

ปริมาณน้ำนมรวมส่งขายโรงงาน (ตัน/เดือน)

-

-

ราคาขายน้ำนมเฉลี่ย (บาท/กก.)

-

มูลค่าการรับซื้อน้ำนมรวมประมาณการ(บาท/เดือน)

-

มูลค่าการรับซื้อน้ำนมเฉลี่ยประมาณการ(บาท/เดือน)

-

มูลค่าการรับซื้อน้ำนมรวมจากรายงาน(บาท/เดือน)

-

มูลค่าการรับซื้อน้ำนมเฉลี่ยจากรายงาน(บาท/เดือน)

- , -

ปริมาณน้ำนมรวม/ปริมาณรวมMOU(ตัน/เดือน)

- , -

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ย/ปริมาณเฉลี่ยMOU(ตัน/เดือน)

ปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงาน (ตัน/เดือน)

ตารางปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงาน (ตัน/เดือน)

*

ปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงาน (ตัน/เดือน) ที่รับมาจากหลายแห่ง

# ทะเบียนรถยนต์ ชื่อสหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนม ปริมาณน้ำนม(ตัน) วันที่รับ

ราคาขายน้ำนมเฉลี่ย (บาท/กก.)

ทำ MOU

     

ไม่ทำ MOU

ตารางราคาขายน้ำนมเฉลี่ย (บาท/กก.)

# ชื่อศูนย์ ราคาขายน้ำนมเฉลี่ย (บาท/กก.)
*

ราคาขายน้ำนมเฉลี่ย (บาท/กก.) ที่รับมาจากหลายแห่ง

# ทะเบียนรถยนต์ ชื่อสหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนม ปริมาณน้ำนม(ตัน) วันที่รับ

มูลค่าการรับซื้อน้ำนมจากรายงาน(บาท/เดือน)

ทำ MOU

     

ไม่ทำ MOU

ตารางมูลค่าการรับซื้อน้ำนมจากรายงาน(บาท/เดือน)

# ชื่อศูนย์ มูลค่า(บาท/เดือน)
*

มูลค่าการรับซื้อน้ำนมจากรายงาน(บาท/เดือน) ที่รับมาจากหลายแห่ง

# ทะเบียนรถยนต์ ชื่อสหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนม ปริมาณน้ำนม(ตัน) วันที่รับ

มูลค่าการรับซื้อน้ำนมประมาณการ(บาท/เดือน)

ทำ MOU

     

ไม่ทำ MOU

ตารางมูลค่าการรับซื้อน้ำนมประมาณการ(บาท/เดือน)

# ชื่อศูนย์ มูลค่า(บาท/เดือน)

กราฟปริมาณน้ำนม MOU ทั้งหมด (ตัน/เดือน)

ตารางปริมาณน้ำนม MOU ทั้งหมด (ตัน/เดือน)

# MOU(ตัน/เดือน) ปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงานเทียบกับ MOU(ตัน/เดือน)

ปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงานเทียบกับ MOU(ตัน/เดือน)

ตารางปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงานเทียบกับ MOU(ตัน/เดือน)

# ชื่อศูนย์ MOU(ตัน/เดือน) ปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงานเทียบกับ MOU(ตัน/เดือน)
*

ปริมาณน้ำนมส่งขายโรงงานเทียบกับ MOU (ตัน/เดือน) ที่รับมาจากหลายแห่ง

# ทะเบียนรถยนต์ ชื่อสหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนม ปริมาณน้ำนม(ตัน) วันที่รับ

-

ปริมาณน้ำนมรวม/ปริมาณรวมMOU(ตัน/วัน)

-

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ย/ปริมาณเฉลี่ยMOU(ตัน/วัน)

เทียบปริมาณนมทั้งหมดกับ MOU(ตัน/วัน)

ตารางเทียบปริมาณนมทั้งหมดกับ MOU(ตัน/วัน)

# ชื่อศูนย์ MOU(ตัน/วัน) เทียบปริมาณนมทั้งหมดกับ MOU(ตัน/วัน)
*

เทียบปริมาณนมทั้งหมดกับ MOU (ตัน/วัน) ที่รับมาจากหลายแห่ง

# ทะเบียนรถยนต์ ชื่อสหกรณ์/ศูนย์รับน้ำนม ปริมาณน้ำนม(ตัน) วันที่รับ