แสดงข้อมูลตามการค้นหา

ข้อมูล วันที่ -

โคทดแทนต่อโคทั้งหมด (%)

-

แม่โครีดนมต่อแม่โคทั้งหมด (%)

-

อายุที่ผสมติดในโคสาว (เดือน)

-

อายุโคสาวคลอดลูกตัวแรก (เดือน)

-

วันที่ท้องว่าง (ผสมติด) (วัน)

-

วันท้องว่าง (ผสมยังไม่ติด) (วัน)

-

จำนวนครั้งที่ผสมติดของแม่โค (ครั้ง)

-

ระยะห่างของการตกลูก (วัน)

-

วันรีดนมเฉลี่ยของฝูงแม่โค (วัน)

-

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ย/ตัว/วัน (กก./วัน)

-

ปริมาณน้ำนมเฉลี่ย/ตัว/วัน (กก./วัน) (แบบสำรวจ)

-